قیمت سکه و طلا|قیمت دلار قیمت سکه قیمت دلار قیمت طلا کسب درآمد http://bizman.mihanblog.com 2020-02-20T16:06:06+01:00 text/html 2013-04-07T07:36:21+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه یکشنبه 18 فروردین 1392 http://bizman.mihanblog.com/post/134 <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 18<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> فروردین 1392</span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 12:00</span><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);"></span><br></div> text/html 2013-04-07T07:32:44+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه شنبه 17 فروردین 1392 http://bizman.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 17<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> فروردین 1392</span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&gt;</span></font></font></strong></font><br><br></div> text/html 2013-03-03T14:45:50+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه یکشنبه 13 اسفند 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 13<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> اسفند </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 17:00<br><br></span></div> text/html 2013-01-13T09:48:02+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه یکشنبه 24 دی1391 http://bizman.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز یکشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 24<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> دی </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 13:00</span></div> text/html 2012-10-01T11:14:57+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت طلا دوشنبه 10 مهر 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/130 <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت طلا در بازار روز دوشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 10 <font color="#ffffff">مهر </font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br></div><div style="text-align: center;"><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 15:00</span><br></div> text/html 2012-09-13T07:22:46+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه پنجشنبه 23 شهریور 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 23<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> شهریور </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 12:00</span></div> text/html 2012-09-11T05:29:12+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه سه شنبه 21 شهریور 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/128 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز سه شنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 21<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> شهریور </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 10:00</span></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> text/html 2012-08-08T12:14:13+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت طلا چهارشنبه 18 مرداد 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/127 <div align="center"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 18 <font color="#ffffff">مرداد </font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br></div><div style="text-align: center;"><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 15:30</span><br></div> <br> <br> <table style="width: 401px; height: 112px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" bgcolor="#FFFFCC" border="1" cellpadding="2" cellspacing="4"> <tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت طلا در بازار تهران </b>-</span></font><font size="2"> چهار شنبه 91/5/18 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa"></span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">اونس</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> (جهانی)</span></font><font size="2"><span lang="fa"></span></font></td><td align="center" height="26" width="170">1604.9<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"> 18 عیار<br></span></font></td> <td align="center" width="170">78,258</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">طلا</span></font><font size="2"><span lang="fa"> 24 عیار</span></font></td> <td align="center" width="170">104,319</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right;"><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">مثقال</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بازار تهران</span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا"><br></a></font></td><td style="vertical-align: top; text-align: center;">339,000</td></tr></tbody> </table> <br> text/html 2012-06-30T06:04:57+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت طلا شنبه 10 تیر 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/126 <div style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"></span><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت طلا در بازار روز شنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 10 تیر </strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br></div><div style="text-align: center;"><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 10:30</span><br></div> <br> <br> <table style="width: 401px; height: 112px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" cellpadding="2" cellspacing="4" bgcolor="#FFFFCC" border="1"> <tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت طلا در بازار تهران </b>-</span></font><font size="2"> شنبه 91/4/10 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa"></span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">اونس</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"></span></font></td><td align="center" height="26" width="170">1600.0<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"> 18 عیار<br></span></font></td> <td align="center" width="170">77,173</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"> 24 عیار</span></font></td> <td align="center" width="170">102,872</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right;"><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">مثقال</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بازار تهران</span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا"><br></a></font></td><td style="vertical-align: top; text-align: center;">334,300</td></tr></tbody> </table> <br> <br> text/html 2012-06-30T04:24:41+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه شنبه 10 تیر1391 http://bizman.mihanblog.com/post/125 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 10<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> تیر </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 9:00</span></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"><table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" cellpadding="2" cellspacing="4" bgcolor="#FFFFCC" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)</b>-</span></font><font size="2"> شنبه 91/4/10 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa">تمام </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی طرح قدیم:</span></font></td><td align="center" height="26" width="170">779،000<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:</span></font></td> <td align="center" width="170">775,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; ">نیم سکه</span> بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">387,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font style="font-weight: bold; " size="2"><span lang="fa">ربع </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">198,000</td> </tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right; ">سکه 1 گرمی<br></td><td style="vertical-align: top; text-align: center; ">116,500</td></tr></tbody></table> text/html 2012-05-05T06:01:55+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه شنبه 16 اردیبهشت 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/124 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز شنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 16<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> اردیبهشت </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 10:00</span></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"><table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" cellpadding="2" cellspacing="4" bgcolor="#FFFFCC" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)</b>-</span></font><font size="2"> شنبه 91/2/16 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa">تمام </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی طرح قدیم:</span></font></td><td align="center" height="26" width="170">677،000<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:</span></font></td> <td align="center" width="170">668,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; ">نیم سکه</span> بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">336,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font style="font-weight: bold; " size="2"><span lang="fa">ربع </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">181,500</td> </tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right; ">سکه 1 گرمی<br></td><td style="vertical-align: top; text-align: center; ">105,500</td></tr></tbody></table> text/html 2012-05-03T08:42:56+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه پنجشنبه 14 اردیبهشت 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/123 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز پنجشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 14<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> اردیبهشت </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 13:00</span></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"><table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" cellpadding="2" cellspacing="4" bgcolor="#FFFFCC" border="1"><tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)</b>-</span></font><font size="2"> پنجشنبه 91/2/14 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa">تمام </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی طرح قدیم:</span></font></td><td align="center" height="26" width="170">677،000<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:</span></font></td> <td align="center" width="170">669,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; ">نیم سکه</span> بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">336,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font style="font-weight: bold; " size="2"><span lang="fa">ربع </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی :</span></font></td> <td align="center" width="170">182,000</td> </tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right; ">سکه 1 گرمی<br></td><td style="vertical-align: top; text-align: center; ">105,500</td></tr></tbody></table> text/html 2012-05-02T05:45:30+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت نرخ ارز در روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/122 <div style="text-align: center;"><font size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102);"><span style="background-color: rgb(255, 153, 255); color: rgb(0, 0, 0);">&lt; قیمت فروش ارز در بازار روز چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391</span><span><span style="background-color: rgb(255, 153, 255); color: rgb(0, 0, 0);">&gt;</span><br></span></font></font></strong></font><div id="bigobject" style="text-align: center; "><br>تاریخ : 1391/2/13 ساعت 10:00</div><br> <table style="width: 473px; height: 653px; " align="center" border="1"> <tbody><tr class="header" height="30"> <td style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(102, 0, 0);" align="center">عنوان فارسی</td> <td style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(102, 0, 0);" align="center">قیمت</td> <td style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(102, 0, 0);" align="center">عنوان انگلیسی</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><a style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت ارز">دلار</a><span style="font-weight: bold;"> </span>آمریکا</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">1713 </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">USD</td> </tr> <tr class="odd"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">پوند انگلیس</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">2815 </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">GBP</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">فرانک سویس</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">1938<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">CHF</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت ارز">درهم</a> امارات متحده عربی</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">467 </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">AED</td> </tr> <tr class="odd"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">دینار کویت</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">6400<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">KWD</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">یکصد ین ژاپن</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">2132<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">JPY100</td> </tr> <tr class="odd"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">دلار کانادا</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">1780<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">CAD</td> </tr> <tr class="odd"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">لیر ترکیه</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">1000<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">TRY</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">دلار استرالیا</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">1820<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">AUD</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">یوان چین</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">285<br> </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">CNY</td> </tr> <tr class="even"> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">یورو</td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">2286 </td> <td style="background-color: rgb(255, 204, 153); color: rgb(0, 0, 0);" align="center">EUR</td> </tr> </tbody></table> <br><font size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "></font></font></strong></font><br></div> text/html 2012-05-02T05:41:38+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت طلا چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/121 <br><div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت طلا در بازار روز چهارشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 13 اردیبهشت </strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 10:00</span><br> <br> <br> <table style="width: 401px; height: 112px; text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" bgcolor="#FFFFCC" border="1" cellpadding="2" cellspacing="4"> <tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت طلا در بازار تهران </b>-</span></font><font size="2"> چهارشنبه 91/2/13 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa"></span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">اونس</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"></span></font></td><td height="26" width="170" align="center">1660.2<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"> 18 عیار<br></span></font></td> <td width="170" align="center">65,563</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">گرم </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a></font><font size="2"><span lang="fa"> 24 عیار</span></font></td> <td width="170" align="center">91,394</td></tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right;"><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">مثقال</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> </span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">طلا</a><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> بازار تهران</span><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا"><br></a></font></td><td style="vertical-align: top; text-align: center;">297,000</td></tr></tbody> </table> <br> <br> <br></div> text/html 2012-05-02T05:40:09+01:00 bizman.mihanblog.com مدیر سایت قیمت سکه چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 http://bizman.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">&lt; قیمت فروش سکه در بازار روز چهارشنبه</span></font></font></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0); color: rgb(255, 255, 255);" size="2"><strong> 32<span style="background-color: rgb(255, 153, 0);"> اردیبهشت </span></strong></font><font style="background-color: rgb(255, 153, 0);" size="2"><strong><font color="#ffffff"><font style="background-color: rgb(102, 0, 102); "><span style="background-color: rgb(255, 153, 0);">1391&gt;</span></font></font></strong></font><br><br><span style="color: rgb(255, 204, 0);">ساعت 10:00</span></div> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"> <br style="color: rgb(0, 0, 0);"><table style="text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto; color: rgb(0, 0, 0);" id="table3" bgcolor="#FFFFCC" border="1" cellpadding="2" cellspacing="4"><tbody><tr><td style="text-align: center; " colspan="2" bgcolor="#FEDD35"><font size="2">&nbsp;<span lang="fa"><b>قیمت فروش سکه در بازار تهران(تومان)</b>-</span></font><font size="2"> چهارشنبه 91/2/13 </font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " height="26" width="300"><font size="2"><span lang="fa">تمام </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی طرح قدیم:</span></font></td><td height="26" width="170" align="center">679،000<font size="2"><span lang="fa"> </span></font></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa">تمام سکه بهار آزادی طرح جدید:</span></font></td> <td width="170" align="center">672,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font size="2"><span lang="fa"><span style="font-weight: bold; ">نیم سکه</span> بهار آزادی :</span></font></td> <td width="170" align="center">338,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; " width="270"><font style="font-weight: bold; " size="2"><span lang="fa">ربع </span></font><font style="font-weight: bold; " size="2"><a style="color: rgb(0, 0, 0);" href="http://bizman.mihanblog.com/" target="" title="قیمت طلا">سکه</a> </font><font size="2"><span lang="fa">بهار آزادی :</span></font></td> <td width="170" align="center">182,000</td> </tr><tr><td style="vertical-align: top; text-align: right; ">سکه 1 گرمی<br></td><td style="vertical-align: top; text-align: center; ">104,000</td></tr></tbody></table>